Articles

This post is also available in: English

Joan A. Argenter, “Pròleg”, dins Joan Miralles i Monserrat, Veus del passat. Barcelona: Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural, 2020, Biblioteca Càtedra UNESCO ; 6, 4-10.

Joan A. Argenter i Virginia Unamuno, “An ethnoeducational project among Wichi communities in Argentina: Acquiring language-and-culture knowledge from traditional practices”. Ari Sherris & Susan Penfield (ed.). Rejecting the Marginalized Status of Minority Languages: Educational Projects Pushing Back Against Language Endangerment. Bristol: Multilingual Matters, 2020, 106-120.

Joan A. Argenter, “Pròleg. Un llibre que enceta un cicle“, dins Eugeni Casanova, Els gitanos catalans de França. Llengua, cultura i itineraris de la gran diàspora. Lleida: Pagès Editors, SL / Barcelona: Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural de l’Institut d’Estudis Catalans, 2016, 7-9.

Joan A. Argenter, “La sociolingüística catalana: pioners, anàlisi, conceptes, discurs, recerca”. Sessió en memòria Francesc Vallverdú. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2016, 27-34.

Joan A. Argenter, “Monges, frares, mestres, bisbes i capellans: l’avantguarda de la subordinació i l’eradicació d’una llengua –i del seu capgirament?” Miquel-Àngel Pradilla (ed.) Miscel·lània d’Homenatge a Joan Martí i Castell. Tarragona: URV, vol. II, 2016, 9-18.

Joan A. Argenter, “Nancy C. Dorian, Small-language fates and prospects. Lessons of persistence and change from endangered languages. Collected Essays. Leiden / Boston: [Brill’s Studies in Language, Cognition, and Culture: 6]. Brill, 2014. Pp. 476 (Hardback). International Journal of the Sociology of Language 236 (2015), 331-338.”

Joan A. Argenter, «“Les branques entrellaçades”: un motiu del folklore verbal i els gèneres mixtos». Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature 4 (2015), 11-32.

Joan A. Argemter, “Mixing Languages and Mixing Music: Ethnic and Cultural Identities among Catalan Gypsies in France”. Dins Nicholas Ostler and Brenda Lintinger (eds.) The Music of Endangered Languages. Hungerford: Foundation for Endangered Languages, 2015 (segona impressió), 151-156.

Joan A. Argenter, “Iberian language ecology: notes on history and current situation”. Dins Ernst Håkon Jahr, Peter Trudgill i Wim Vandenbussche (ed.), “Language Ecology of the 21st Century: Social Conflicts in their Linguistic Environment”. Oslo: Novus Forlag, 2013.

Joan A. Argenter, “Intergenerational permeability and cleavages: from parents as agents of language shift to grandparents as a source of knowledge. Catalan: a heritage language in Alghero, Sardinia”. Dins Mary Jane Norris, Erik Anonby, Marie-Odile Junker, Nicholas Ostler and Donna Patrick (ed.), “Endangered Languages Beyond Boundaries: Community Connections, Collaborative Approaches, and Cross-Disciplinary Research / Langues en peril au-delà des frontiers: Connexions communautaires, approaches collaboratives, et recherce interdisciplinaire”. Bath: Foundation for Endangered Languages, 2013.

Joan A. Argenter, “Els Països Catalans de la Germània estant: règims lingüístics i codificació de la llengua”. Dins Max Doppelbauer and Georg Kremnitz (ed.), “El concepte de Països Catalans. Llengua – Literatura – Cultura”. [Beiheifte zu Quo Vadis, Romania, Band 46]. Wien: Praesens Verlag, 2012. Pàg.11-20.

Joan A. Argenter, “Inmigración, diversidad lingüística y diálogo intercultural: experiencias y propuestas”. Dins Julio Hérnández Borge y Domingo L. González Lopo (ed.), “Migraciones e interculturalidad: los hechos y las políticas”. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, 2011. Pàg. 89-111.

Joan A. Argenter, “Recherches linguistiques de l’Institut d’Études Catalanes : passées et présentes”. Dins Weniko Ihage (dir.), “Le rôle, la place et la fonction des académies en contexte plurilingue. Actes du premier colloque de l’Espace Oralité”, Nouméa: Académie des Langues Kanak, 2009. Pàg. 41-52. 

Joan A. Argenter, “L’Any Internacional de les Llengües 2008: per la diversitat lingüística i el multilingüisme”, Dins Societat Catalana de Pedagogia (ed.), “Revista Catalana de Pedagogia”. Vol. 6, 2009. Pàg. 15-23.

Amb motiu de la declaració de l’Any Internacional de les Llengües 2008 per l’ONU, s’exposa de manera succinta les motivacions i el sentit d’aquesta iniciativa i s’examinen les propostes de caràcter polític, de recerca i de sensibilització que s’han dut a terme des dels organismes internacionals (UNESCO) i supranacionals (UE) en relació amb la promoció de la diversitat lingüística i el multilingüisme. S’analitzen també els canvis efectuats en el discurs estatal sobre la llengua en el context d’un món globalitzat. Finalment, s’insisteix en la qüestió dels projectes de documentació de llengües amenaçades.

 

Joan A. Argenter, “L’Alguer (Alghero), a Catalan linguistic enclave in Sardinia”. “International Journal of the Sociology Language” 193/194, 2008. Pàg. 205-217.

L’article fa una descripció lingüística i sociolingüística de l’’Alguer (Alghero), enclavament lingüístic català a Sardenya (Itàlia). En el marc de la recerca sobre enclavaments lingüístics, es mostren les especificitats lingüístiques, geogràfiques, històriques i polítiques de l’Alguer juntament amb les dinàmiques locals fruit del multilingüisme, l’heteroglosia i la hibridació lingüística.

La relació entre codis (principalment el català, el sard i l’italià), ideologies i identitats de les llengües locals, així com les dades macrosociolingüístiques suggereixen un procés d’evolució de la llengua que ha donat lloc a polítiques de base i dels poders públics orientades a la preservació de la llengua. En relació amb el català, l’enfocament lingüístic adoptat consisteix a posar en relleu la correspondència entre el dialecte local alguerès amb el català estàndard. En el context polític italià es pren en consideració quin és l’estatus lingüístic de l’alguerès respecte als altres enclavaments lingüístics existents a Itàlia, sense que es pretengui obtenir una comparació exhaustiva.

 

Joan A. Argenter, “Llengües i Educació. Institut d’Estudis Catalans”. Dins “Temes de Recerca i Innovació” 3, 2006. Pàg. 45-46 [Monogràfic sobre “Les Càtedres UNESCO a Catalunya”].

Joan Moles, “Cooperació internacional al desenvolupament lingüístic, un nou tema d’agenda. El cas del Paraguai”. Ponència llegida en les “Jornades sobre Pobles Indígenes d’Amèrica Llatina. Realitat i reptes”. CaixaForum-Barcelona, 27-28 d’abril de 2005.

Joan A. Argenter, “FEL VIII “On the Margins of Nations: Endangered Languages and Linguistic Rights”, Barcelona 1-3 Oct. 2004: an Insider’s View – Report”. Dins “Ogmios” 3.01(25), Hivern-15 de gener de 2005. Pàg. 5-7.

 

Joan A. Argenter, “De la destrucció de la diversitat lingüística i d’algunes raons per a evitar-la”. Dins  Albert Bastardas i Boada (ed.), “Diversitats. Llengües, espècies i ecologies”. Edicions 62, Barcelona, 2004.

 

Joan A. Argenter, “Conservación y mengua de la diversidad lingüística”. Dins Milka Viyallandre (ed.), “Actas del V Congreso de Lingüística General”, vol. I. Arco-Libros, Madrid, 2004. Pàg. 15-40.

Conferència plenària, V Conferència sobre Lingüística General. Universidad de León, 5-8 de març de 2002. Una visió general dels estudis sobre la mort d’una llengua / substitució lingüística en la darrera dècada (1992-2002). Què es perd quan es perd una llengua? Sobre algunes contradiccions en els processos de revitalització lingüística.

 

Joan A. Argenter, “Las otras lenguas de España”: La lengua catalana”.  Dins Emilio Ridruejo (coord.), “Las otras lenguas de España”. Universidad de Valladolid. Valladolid, 2004. Pàg. 11-18.

 

Joan Moles, “El guaraní, lengua nacional del Paraguay, algunas propuestas prácticas”. Dins “Acción. Revista paraguaya de reflexión y diálogo” 249, octubre de 2004. Pàg. 26-29.

 

Joan A. Argenter, “El model lingüístic de l’Estat espanyol”. Dins “El Periódico de Cataluña”, 24 de novembre de 2004. [Resum i comentari sobre la segona sessió de l’activitat “El model lingüístic de l’Estat espanyol: present i futur”].