La Càtedra

This post is also available in: English

La Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural
fomenta un sistema integrat d’activitats d’investigació, formació,
informació i documentació en el camp de la diversitat lingüística i cultural.

La diversitat lingüística i cultural ha estat de sempre una característica de l’evolució de la humanitat arreu del món. Avui en dia aquesta diversitat presenta problemes radicalment nous, relacionats amb la singularitat evolutiva, l’estat a què ha abocat i les perspectives de futur, i també amb la gestió que demana la nova situació.

A nivell mundial la continuïtat d’aquesta diversitat no està garantida. Mai com avui la minva, lenta o sobtada, de la riquesa lingüística i cultural del planeta havia estat de tanta magnitud, empesa per llengües mundials o regionals expansives i per la progressiva uniformització cultural. La competència pel mercat global té la seva vessant lingüística.

A nivell regional i local els moviments migratoris de la població mundial per causes socioeconòmiques, professionals i humanitàries –refugiats, exiliats, diàspores–, però també per activitats de lleure, com el turisme de massa, han originat una diversitat lingüística i cultural en espais que havien estat relativament homogenis. Avui coexisteixen múltiples llengües i fins i tot múltiples sistemes d’escriptura en aquells espais. Hom ha parlat de la desterritorialització de les cultures.

Tant la pèrdua de diversitat a nivell global com el seu increment a nivell local tendeixen a crear alhora un món menys divers i unes societats més complexes lingüísticament i culturalment: tots dos problemes demanen una gestió eficaç, en la qual convergeixen polítiques de sostenibilitat, d’acollida i convivència, i d’aprofitament de recursos humans amb capacitats lingüístiques i culturals específiques i variades.

La gestió d’aquests problemes demana la contribució de lingüistes, practicants de les ciències socials, educadors i dissenyadors de polítiques públiques –socials, lingüístiques i educatives– i, com en tot, especialistes en les ciències de la computació.

És objectiu de la Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural
contribuir a l’estudi i la recerca, la documentació i el manteniment de la diversitat,
l’elaboració de projectes orientats al seu coneixement, la conscienciació social i política
sobre la seva incertesa i la difusió de bones pràctiques en la gestió dels problemes
que hi són inherents.