Història

This post is also available in: English

L’Institut d’Estudis Catalans (1907) té com a funció l’activitat acadèmica i de recerca en els diversos àmbits del saber i singularment en el coneixement de la realitat catalana. L’IEC és una institució de referència per a la societat catalana i actua com a acadèmia de la llengua catalana.

D’acord amb els seus objectius fundacionals, l’IEC es dedica a l’estudi del patrimoni cultural —documental, jurídic, històric, artístic, etnogràfic, lingüístic i altres— i natural —botànic, marítim, zoològic, mèdic i altres— del seu àmbit d’actuació, el qual s’estén a les terres de llengua i cultura catalanes.

Complementàriament a les funcions específiques i a la responsabilitat envers el benestar de la societat catalana que s’atribuí de bell inici a l’IEC, i en aquest context, la Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural orienta la seva activitat a la documentació i promoció de la diversitat lingüística i cultural humanes, i, doncs, al manteniment, la revitalització i eventual estandardització de llengües amenaçades i de les pràctiques culturals en què se sustenten. En aquest sentit, la Càtedra representa una via de projecció internacional de l’IEC en el vessant de la cooperació amb països en vies de desenvolupament —o amb comunitats minoritzades— pel que fa a la protecció lingüística i cultural.

Amb la finalitat de fomentar un sistema integrat d’activitats d’investigació, formació, informació i documentació en el camp de les llengües i l’educació, la UNESCO i l’IEC signaren el 25 de febrer de 2002 el conveni de creació de la Càtedra UNESCO de Llengües i Educació.

L’organisme internacional i la institució hoste n’han mantingut la vigència d’acord amb el procediment establert per a la renovació periòdica del conveni.

Durant aquest període, la Càtedra UNESCO de Llengües i Educació va promoure i cooperar amb projectes i activitats orientats a l’etnoeducació, l’objectiu de la qual és l’elaboració de programes escolars basats en la llengua, la cultura i els valors propis d’aquells qui en són destinataris: les comunitats que són desposseïdes d’aquests valors precisament allí on més caldria respectar-los, el sistema escolar.

La Càtedra UNESCO ha contribuït, doncs, en projectes que afecten aspectes que el sistema oficial no preveu, sigui perquè la llei n’és aliena sigui perquè resta inaplicada.

Amb data 25 de febrer de 2012 la UNESCO i la institució hoste acorden la conversió de la Càtedra UNESCO de Llengües i Educació en Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural.

Al llarg d’aquests anys la Càtedra UNESCO ha desenvolupat activitats de diversa mena: cursos de formació, cicles de conferències, organització de congressos i seminaris internacionals, projectes de recerca i projectes de cooperació, participació en congressos i altres fòrums internacionals, estudis de camp, participació en i seguiment de processos de revitalització lingüística, elaboració de publicacions pròpies i contribució en altres obres col·lectives.

La Càtedra UNESCO incideix d’una manera específica en un dels interessos prioritaris de la UNESCO: la promoció de la diversitat lingüística i cultural i en el programa de la UNESCO  per la causa dels pobles indígenes.