Meeting of European experts on language policies

Barcelona, 31 de maig – 2 de juny de 2002

Organitza: Universitat Oberta de Catalunya, Fundació Jaume Bofill i Institut Linguapax, amb el suport del Patronat Català pro Europa. La Càtedra UNESCO de Llengües i Educació proporciona la logística i participa activament en els debats.

L’objectiu de la trobada és discutir sobre les repercussions que l’ampliació de la Unió Europea té sobre la política lingüística europea, i més concretament sobre les qüestions que pot plantejar amb vista a la promoció de les llengües europees d’ús restringit, per no dir res de les llengües que parlen grups d’immigrants.

Es va discutir sobre tres documents que s’havien elaborat i distribuït amb anterioritat a la trobada, que tractaven sobre qüestions com el règim de les institucions europees relatiu a les llengües oficials i a les llengües de treball (punts de vista previs a l’ampliació de la Unió), les llengües d’ús restringit i la seva participació en els programes de la Unió Europea i un paradigma pluridimensional.

Es redacta un esborrany de document amb el títol “A proposal to the European Union lingüístic regime”, el qual és posteriorment debatut i reelaborat pels participants. Aquest document és presentat a la Convenció Europea.